Privacy statement

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan.

CultuurCompaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
CultuurCompaan
Kerkstraat 1 4701 HT Roosendaal
www.cultuurcompaan.nl of www.cultuuratlasroosendaal.nl

Mariska Ploeg is de Functionaris Gegevensbescherming van CultuurCompaan. Zij is te bereiken via info@cultuurcompaan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
CultuurCompaan verwerkt voor Cultuuratlas Roosendaal je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Gegevens die jij zelf hebt ingevoerd op www.cultuuratlasroosendaal.nl of aan ons hebt verstrekt om een profiel op de website aan te maken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cultuurcompaan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken voor Cultuuratlas Roosendaal jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wie heeft toegang tot jouw gegevens ?
Iedere bezoeker van www.cultuuratlasroosendaal.nl heeft toegang tot de gegevens die jij in je profiel aanvinkt als openbaar. CultuurCompaan deelt alleen de gegevens waarvoor jij toestemming hebt gegeven. CultuurCompaan verhuurt of verkoopt aan niemand je persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
CultuurCompaan neemt voor Cultuuratlas Roosendaal geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CultuurCompaan) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?
De gegevens op de website van Cultuuratlas Roosendaal blijven zichtbaar zolang jouw profiel geactiveerd is. Als je jouw profiel verwijdert, bewaart CultuurCompaan je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de een bewaartermijn van twee jaar (daarna vragen we je opnieuw toestemming of we je gegevens mogen bewaren om je te kunnen blijven benaderen).

Delen van persoonsgegevens met derden
CultuurCompaan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CultuurCompaan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
1) Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
2) Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op Cultuuratlasroosendaal.nl;

Veiligheid opslag van gegevens
CultuuratlasRoosendaal.nl hanteert de volgende veiligheidscriteria:

  •     Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  •     Wij slaan zo min mogelijk gegevens van culturisten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal       geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  •     Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  •     Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten Cultuuratlasroosendaal.nl periodiek toetsen.
  •     Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
  •     Minimaal 2 maal per jaar wordt CultuuratlasRoosendaal.nl getoetst op applicatie kwetsbaarheden uit de zogenaamde OWASP top 10.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cultuuratlas Roosendaal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door Google Analytics. Dit is een analytische cookie die websitebezoek meet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CultuurCompaan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cultuurcompaan.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

CultuurCompaan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CultuurCompaan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cultuurcompaan.nl